Vedtægter m.v.

 

 

  • .

                                                               

                                                       Vedtægter vedtaget den 17 marts 2024.

§ 1.

Foreningen navn.

Foreningens navn er.:"Bornholms Hjemstavnsforening af 1942" Dens hjemsted er København.

 

 

§ 2.

Foreningens formål.

Foreningens formål er at stå for oplysende og selskabelige arrangementer og herved knytte forbindelsen mellem herboende bornholmere og andre som er interesserede i bornholmske forhold og gerne vil bevare en tilknytning til øen. Som bindeled mellem medlemmerne indbyrdes samt mellem medlemmerne og foreningen udgives medlemsbladet "Klippeøen", ligesom foreningen driver en hjemmeside på internettet.

 

§ 3.

Foreningens mødeaktivitet.

Foreningens arrangementer annoceres i Klippeøen og på foreningens hjemmeside. Foreningens medlemmer kan medtage gæster til foreningens arrangementer. Medlemmer af de øvrige bornholmske hjemstavnsforeninger har adgang til arrangementerne.

 

§ 4.

Medlemskab.

Som medlemmer kan optages alle, der er født på Bornholm eller er interesseret i bornholmske forhold og vil bakke op om foreningens virke. Et medlem kan udelukkes af foreningen i tilfælde af kontingentrestance, ligesom bestyrelsen kan udelukke et medlem, der modarbejder foreningens virke og formål. En sådan udelukkelse kan det pågældende medlem dog kræve forelagt en generalforsamling, der med almindeligt flertal afgør udelukkelsen.

 

 § 5.

Kontingent

Kontigentet fastsættes af bestyrelsen. Pensionister betaler nedsat kontingent.

 

§ 6.

Ordinær generalforsamling.

Generalforsamlingen har den øverste og afgørende myndighed i alle foreningens anliggender. På den ordinære generalforsamling, der afholdes i marts måned, aflægger formanden beretning, og kasseren fremlægger det reviderede regnskab. Den ordinære årlige generalforsamling indkaldes med minimum 14 dages varsel i "Klippeøen" og på foreningens hjemmeside med angivelse af dagsorden. Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 14 dage inden generalforsamlingen indgives til bestyrelsens formand.

 

§ 7.

Ekstraordinær generalforsamling.

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. Begæringen skal indeholde en nærmere angivelse af hvilke emner der ønskes sat på den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden. Generalforsamlingen holdes senest 8 uger efter, at anmodningen er fremsat. Indkaldelse til den ekstraordinære generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel.

 

§ 8.

Beslutningsdygtighed.

Enhver lovligt indvarslet er - med undtagelse af vedtægtsændringer og ophævelse af foreningen - beslutningsdygtigt uanset de mødte medlemmers antal. Beslutninger kan i alle tilfælde, hvor intet andet er bestemt i vedtægterne, vedtages med almindeligt stemmeflertal. Den valgte dirigent afgør, hvorledes afstemninger skal foregå, men der skal holdes skriftlig afstemning, såfremt min. 10 deltagere kræver det. Referat af generalforsamlingen underskrives af formand og dirigent. Vedtægterne kan kun ændres eller ophæves på den ordinære generalforsamling, hvis mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, skal der senest i løbet af 2 måneder indkaldes til ekstraordinær generalforsamling. Den er så beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte. Spørgsmål, der ikke er opført på den udsendte dagsorde, kan ikke afgøres på en sådan ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 9.

Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer samt 7 ordinære bestyrelsesmedlemmer, der vælges på foreningens ordinære generalforsamling. Desuden vælges 2 suppleanter. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Formanden vælges i lige år, og kasseren vælges i ulige år. Den øvrige bestyrelse afgår også skiftevis hvert andet år. 4 medlemmer vælges i lige år, 3 medlemmer vælges i ulige år. Suppleanterne vælges årligt. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og vælger selv sin næstformand og sekretær. Til tillidsposter kan kun vælges personer, der har været medlem af foreningen i mindst 1/2 år. Suppleanterne bliver indkaldt sammen med den øvrige bestyrelse. Suppleanter har taleret, men ingen stemmeret. Bliver et bestyrelsesmedlem forhindret i at deltage i bestyrelsesmøderne over en længere periode, indtræder suppleanten. I tilfælde af at formanden må fratræde sin post, overtager næstformanden straks formandsposten.

 

§ 10.

Bestyrelsesmøder.

Bestyrelsmøder holdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer fremsætter anmodning herom. Formanden drager omsorg for indkaldelse til møderne. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når formanden, eller i dennes forfald næstformanden, og 4 af den øvrige bestyrelse er til stede og har ligelig stemmeværdi. Udgifterne ved møderne afholdes -  inden for rimelighedens grænser - af foreningen. Foreningen fører en forhandlingsprotokol, regnskabsbog samt et medlemskartotek.

 

§ 11.

Revision.

Blandt foreningens medlemmer vælges 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter, hvis funktionstid normalt er 2 år. Revisorerne gennemgår regnskaberne og konstaterer værdiernes tilstedeværelse. Revisorerne har ret til og pligt til, når de finder det nødvendigt at foretage uanmeldt kasseeftersyn.

 

§ 12.

Regnskab og forvaltning af foreningens midler.

Kasseren er ansvarlig for den løbende forvaltning af foreningens midler, og den kontante beholdning  må kun svare til, hvad der er hensigtmæssigt i forhold tilforeningens virke. Foreningen øvrige midler skal indsættes på konti i pengeinstitut. I øvrigt tegnes og forpligtes foreningen af formanden i forbindelse med næstformanden og mindst et af bestyrelsens øvrige medlemmer. Regnskabet følger kalenderåret. Det reviderede regnskab lægges på foreningens hjemmeside inden den ordinære generalforsamling. Desuden kan medlemmerne rekvirere regnskabet ved henvendelse til bestyrelsen.

 

§ 13.

Foreningens opløsning.

Foreningen kan kun ophæves ved en beslutning på en ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede og 2/3 af de fremmødte stemmer for opløsningen. Såfremt der ikke kan tages en gyldig beslutning, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om opløsning kan træffes med 2/3 majoritet uanset deltagerantal. Ved foreningens ophør overgår foreningens eventuelle formue til velgørende bornholmske formål, der fastlægges på den afsluttende generalforsamling. Til at gennemføre denne beslutning vælger den opløsende generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal 3 af foreningens medlemmer.

 -