Foreningens love

LOVE for Bornholms Hjemstavnsforening af 1942.

 

 

 

nye vedtægter.

 

Beslutningsforslag til behandling ved generalforsamling den 14. marts 2020

 

§ 1

Foreningens navn

Foreningens navn er"Bornholms Hjemstavnsforening af 1942"

Dens hjemsted er København

 

§ 2

Foreningens formål

Foreningens formål er at stå for oplysende og selskabelige arrangementer og herved knytte forbindelsen mellem herboende Bornholmere og andre,som er interesserede i bornholmske forhold og gerne vil bevare en tilknytning til øen.

Som bindeledmellem medlemmernes indbyrdes samt mellen medlemmerne og foreningen udgives medlemsbladet "Klippeøen", ligesom driver en hjemmeside på internettet.

 

§ 3

Foreningens mødeaktivitet

Foreningens arrangementer annonceres i Klippeøen og på foreningens hjemmeside. Foreningens medlemmer kan medtage gæster til foreningens arrangementer. Medlemmer af de øvrige bornholmske foreninger har adgang til arrangementerne.

 

§ 4

Medlemskab

Som medlemmer kan optages alle, der er født på Bornholm eller er interesseret i bornholmske forhold og vil bakke op foreningens virke. Et medlem kan udelukkes af foreningen i tilfælde af kontingentrestance, ligesom bestyrelsen kan udelukke et medlem, der modarbejder foreningens virke og formål. En sådan udelukkelse kan det pågældende medlem gog kræve forelagt en generalforsamling, der med almindeligt flertal afgør udelukkelsen.

 

§ 5

Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Pensionister betaler nedsat kontingent.

 

§ 6

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen har den øverste og afgørende myndighed i alle foreningens anliggender. På den ordinære generalforsamling, der holdes i marts måned, aflægger formanden beretning, og kasseren fremlægger det reviderede regnskab. Den ordinære årlige generalforsamling indkaldes med minimum 14 dages varsel ved meddelse i "Klippeøen" og på foreningens hjemmeside med andivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 10 dage inden generalforsamlingen indgives til bestyrelsens formand.

 

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. Begæringen skal indeholde en nærmere angivelse af hvilke emner, der ønskes sat på den ekstra ordinære generalforsamlings dagsorden. Generalforsamlingen holdes 8 uger efter, at anmodningen er fremsat. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel.

 

§ 8

Beslutningsdygtighed

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er - med undtagelse af vedtægtsændringer og ophævelse af foreningen - beslutningsdygtig uanset de mødte medlemmers antal. Beslutninger kan i alle tilfælde, hvor intet andet er bestemt i vedtægterne, vedtages med almindeligt stemmeflertal. Den valgte dirigent afgør, hvorledes afstemninger skal foregå, men der skal holdes skriftlig afstemning, såfremt min. 10 deltagere kræver det. Referat af generalforsamlingen underskrives af formand og dirigent. Vedtægterne kan kun ændres eller ophæves på den ordinære generalforsamling, hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede, og mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, skal der senest i løbet af 2 måneder indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Den er så beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte. Spørgsmål, der ikke er opført på den udsendte dagsorden, kan ikke afgøres på en sådan ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 9

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer samt 6 ordinære bestyrelsesmedlemmer, der vælges på foreningens ordinære generalforsamling. Endvidere vælges der 2 suppleanter. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Formanden og kassereren afgår indbyrdes skiftevis hvert andet år. Den øvrige bestyrelse afgår også hvert andet år. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og vælger selv sin næstformand og sekretær. Til tillidsposter kan kun vælges personer, der har været medlem af foreningen i mindst 1/2 år. Bliver et bestyrelsesmedlem forhindret i at deltage i bestyrelsesmøderne over en længere periode, indtræder suppleanten. I tilfælde af at formanden må fratræde sin post, overtager næstformanden straks formandsposten.

 

§ 10

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder holdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer fremsætter anmodning derom. Formanden drager omsorg for indkaldelse til møderne. Et besyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når formanden, eller dennes forfald næstformanden, og 4 af den øvrige bestyrelse er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formanden eller i dennes forfald næstformandens stemme afgørende. Udgifterne ved møderne afholdes - indenfor rimelighedens grænser - af foreningen. Foreningen fører en forhandlingsprotokol, regnskabsbog samt medlemskartotek.

 

§ 11

Revision

Blandt foreningens medlemmer vælges 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter, hvis funktionstid normelt er 2 år. Revisorerne gennemgår regnskaberne og konstaterer værdiernes tilstedeværelse. Revisorerne har ret og pligt til når de finder det nødvendigt, at foretage uanmeldt kasseeftersyn.

 

§ 12

Regnskab og forvaltning af foreningens midler

Kasseren er ansvarlig for den løbende forvaltning af foreningens midler, og den kontante beholdning må kun svare til, hvad der er hensigtsmæssigt i forhold til foreningens virke. Foreningens øvrige midler skal indsættes på konti i pengeinstitut. Formand og næstformand i forening kan give kasseren fuldmagt til at hæve og indsætte beløb. I øvrigt tegnes og forpligtes foreningen af formanden i forbindelse med næstformanden og mindst et af bestyrelsens øvrige medlemmer. Regnskabet følger kalenderåret. Det reviderede regnskab lægges på foreningens hjemmeside inden den ordinære generalforsamling. Desuden kan medlemmerne rekvirere regnskabet ved henvendelse til bestyrelsen. 

 

§ 13 

Foreningens opløsning

Foreningen kan kun ophæves ved en bestulning på en årlig ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede, og 2/3 af de fremmødte for opløsningen. Såfremt der ikke kan tages en gyldig beslutning, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om opløsning kan træffes med 2/3 majoritet uanset deltagerantal. Ved foreningens ophør overgår foreningens eventuelle formue til velgørende bornholmske formål, der fastlægges på den afsluttende generalforsamling. Til at gennemføre denne beslutning vælger den opløsende generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal 3 af foreningens medlemmer. 

 

 

Vedtaget

på ekstraordinær generalforsamling afholdt den

04. oktober 2020

Bestyrelsen underskrifter forefindes.