Foreningens love

LOVE for Bornholms Hjemstavnsforening af 1942.

§ 1.
Foreningens navn.

Foreningens navn er "Bornholms Hjemstavnsforening af 1942". Dens hjemsted er København.

§ 2. 
Foreningens formål.

Foreningens formål er ved sammenkomster af selskabelig og anden art at knytte forbindelsen mellem herboende bornholmere  og søge disses interesse og hjemstavnsfølelse for fødeøen styrket.
Som bindeled mellem medlemmerne indbyrdes og mellem medlemmerne og foreningen udgiver denne et medlemsblad ved navn "Klippeøen".
Bladet sendes gennem postvæsenet til samtlige medlemmer af foreningen.

§ 3.
Politik.

Foreningen er på alle måder upolitisk. Politiske emner er derfor absolut udelukket fra drøftelse ved foreningens møder og sammenkomster.

§ 4.
Sammenkomster og møder.

Foreningen afholder sammenkomster, når bestyrelsen finder anledning hertil.
Foreningens medlemmer kan med bestyrelsens sanktion indføre gæster ved foreningens sammenkomster.
Meddelelse angående sammenkomsternes afholdelse tilstilles medlemmerne enten skriftligt eller ved meddelelse i medlemsbladet.

§ 5.
Optagelse.

Som medlemmer kan optages alle, der er født på Bornholm samt alle, der har haft deres opvækst og ungdom på Bornholm. Andre, der har haft særlig tilknytning til øen, kan optages som medlemmer, men før det sker, må bestyrelsen i hvert enkelt tilfælde træffe bestemmelse derom. 
Dog kan alle, der har dansk indfødsret, optages som B-medlemmer. Disse har fulde rettigheder bortset fra stemmeret.

§ 6.
Udmeldelse.

Udmeldelse skal ske skriftligt til foreningens kasserer senest 1. december.

§ 7.
Udelukkelse og genoptagelse.

Et medlem kan i efternævnte tilfælde udelukkes af foreningen nemlig:
A. Når kontingentet ikke er indbetalt inden 10. februar.
B. Når et medlem beviseligt modarbejder foreningens interesser ved sin optræden skader foreningens gode omdømme eller af mulige andre grunde findes uværdigt til at være medlem af foreningen. 
Herom træffer bestyrelsen med 2/3 stemmers flertal beslutning.
I de i punkt B. nævnte tilfælde skal der dog forinden gives vedkommende lejlighed til mundtligt henholdsvis skriftligt forsvar, og medlemmet har ret til senest 3 uger efter eksklusionsbeslutningens meddelelse til ham at kræve beslutningen forelagt den førstkommende generalforsamling til endelig afgørelse.
Medlemmet er i denne forbindelse berettiget til at give personligt møde på den afgørende generalforsamling, der uanset de fremmødte medlemmers antal afgør spørgsmålet med 2/3 majoritet.
Udelukkes er medlem grundet kontingentrestance, kan genoptagelse kun ske mod indbetaling af de til enhver tid skyldige restancer.
Bestyrelsen kan dog, hvis forholdene måtte tale derfor, helt eller delvis dispensere fra denne regel. 
Udmeldte henholdsvis ekskluderede medlemmer har intet som helst krav på foreningen eller dens formue.
Udelukket fra at være medlem af Bornholms Hjemstavnsforening er enhver, der er dømt for en i den offentlige mening vanærende handling, medmindre han har fået æresoprejsning.

§ 8.
Kontingent.

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Pensionister, studerende, lærlinge o.l. betaler nedsat kontingent.

§ 9.
Husfond.

Ved generalforsamlingen i Bornholms Hjemstavnsforening af 1942, den 11.3.1969, blev der stiftet "Bornholmernes Husfond". Fondens formål er primært at skaffe et Bornholmernes Hus i København med egne lokaler, hvor foreningens arrangementer kan afholdes.
Fonden har egen bestyrelse, som består af 2 af hjemstavnsforeningens medlemmer og en suppleant, valgt ved hjemstavnsforeningens ordinære generalforsamling i marts måned og 2 medlemmer af hjemstavnsforeningens bestyrelse og 1 suppleant udpeget ved 1. bestyrelsesmøde efter den ordinære generalforsamling.
Valget sker for en to-årig periode. Genvalg kan finde sted.
De valgte medlemmer til Husfondens bestyrelse skal ved modtagelse af valget samtidig forpligte sig til, at de dispositioner vedrørende Husfondens midler og eventuel anvendelse af disse, kun må ske i overensstemmelse med hjemstavnsforeningens bestyrelse eller en ordinær generalforsamling.
Der er desuden efter fondslovgivningen tilknyttet en advokat udpeget af Advokatrådet.
Fonden aflægger beretning ved hjemstavnsforeningens ordinære generalforsamling. 
Husfondens bestyrelse konstituerer sig selv, jævnfør Husfondens fundats oprette i 1988.

§ 10.
Den ordinære generalforsamling.

A. Generalforsamlingen har - under hensyn til de i øvrigt fastsatte bestemmelser - den øverste og afgørende myndighed i alle foreningens anliggender.
B. På den ordinære generalforsamling, der afholdes i marts måned, aflægger formanden beretning, og kasseren fremlægger det reviderede regnskab.
C. Den ordinære årlige generalforsamling indkaldes med 14 dages forudgående varsel enten ved meddelelse i "Klippeøen" med angivelse af dagsorden eller ved skriftlig meddelelse med indlagt dagsorden til hvert enkelty medlem.
D. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal inden 15. februar indgives til bestyrelsens formand, der straks underretter bestyrelsens øvrige medlemmer om forslagets indgang.

§ 11.
Ekstraordinær generalforsamling.

  Ekstra ordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder det påkrævet eller når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom, indeholdende nærmere angivelse af hvilke emner, der ønskes sat på den ekstraordinære generalforsamlings dagsorden. I sidste fald skal generalforsamlingen afholdes senest 8 uger efter, at anmodningen er fremsat.
Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamlings afholdelse skal ske med mindst 8 dages varsel.
Den ekstraordinære generalforsamling kan ikke forandre eller ophæve de gældende love. 

§ 12.
Beslutningsdygtighed.

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er - med de i lovene i øvrigt fastsatte begrænsninger - beslutningsdygtig uanset de mødte medlemmers antal.
Beslutninger kan i alle tilfælde, hvor intet andet er bestemt i lovene, vedtages med almindeligt stemmeflertal.
Den valgte dirigent bestemmer i al almindelighed, hvorledes afstemningen skal foregå, dog skal afstemningen vedrørende dagsordenens forskellige punkter foregå skriftligt, i fald mindst 10 medlemmer måtte kræve det. 
Generalforsamlingens forhandlinger indføres i foreningens forhandlingsprotokol, der underskrives af formanden og for den enkelte generalforsamling af dennes dirigent.
Lovene kan kun vedtages, ændres, henholdsvis ophæves på den årlige, ordinære generalforsamling, hvor mindst halvdelen af de til enhver tid i foreningen værende medlemmer er tilstede, og mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor.
Er der ved en sådan lejlighed ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, vil der senest i løbet af 2 måneder derefter være at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, der da er beslutningsdygtig uden hensyn til de mødte medlemmers antal, alt under hensyn til overholdelse af det for lovændringer fastsatte stemmeflertal.
Spørgsmål, der ikke er opført på den udsendte dagsorden, kan ikke, selv om sådanne spørgsmål bringes frem til diskussion, afgøres på vedkommende generalforsamling, men skal for så vidt generalforsamlingen måtte udtale ønsker derom, optages til behandling på den næstkommende, eventuelt den årlige generalforsamlings dagsorden.

§ 13.
Bestyrelsen.

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer samt 6 ordinære bestyrelsesmedlemmer, der vælges på foreningens ordinære generalforsamling i marts måned. Endvidere vælges der 2 suppleanter. 
Bestyrelsens funktionstid er normalt 2 år, således som neden for nærmere angivet:
Formanden og kasseren afgår indbyrdes skiftevis hvert andet år, uafhængigt af de øvrige bestyrelsesmedlemmers valgperiode.
Den øvrige bestyrelse afgår skiftevis hvert andet år, således at der afgår 3 bestyrelsesmedlemmer hvert år.
Genvalg kan finde sted for samtlige bestyrelsesmedlemmers vedkommende.
Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden, vælger selv sin næstformand og sekretær samt besætter de øvrige udvalg inden for bestyrelsen jvnf. § 14.
Til tillidsposter kan kun vælges sådanne medlemmer, der har været medlem af foreningen mindst ½ år . Medlemmer, der vælges til bestyrelsen, kan ikke have eller modtage tillidsposter i tilsvarende bornholmske foreninger.
Bliver et bestyrelsesmedlem af forskellige ham utilregnelige årsager forhindret i at deltage i bestyrelsesmøderne over en længere periode, indtræder suppleanten i hans sted, indtil vedkommende inden for sin valgpeiode atter kan indtage sin plads inden for bestyrelsen.
I tilfælde af formandens mulige forfald under hans funktionsperiode fungerer næstformanden som foreningens formand i perioden, indtil den valgte formand atter kan varetage sit hverv.
Skulle den valgte formand under sin valgperiode  blive nødsaget til definitivt at resignere fra formandshvervet, overtager næstformanden straks formandsposten, i hvilken han fungerer den afgående formands funktionstid ud.

§ 14.
Bestyrelsmøder.

Bestyrelsesmøder afholdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer fremsætter anmodning til formanden derom.
 Formanden drager omsorg for indkaldelse til møderne. Et bestyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når formanden, eller i dennes forfald næstformanden, og 4 af den øvrige bestyrelse er til stede.
I tilfælde af stemmelighed er formandens eller i dennes forfald næstformandens stemme afgørende.
Udgifterne ved møderne afholdes - inden for rimelighedens grænser - af foreningen.
Foreningen fører en forhandlingsprotokol, kassejournal, hovedbog samt medlemskartotek.

§ 15.
Revision.

Til at foretage kontrol med og revision af foreningens regnskaber vælges blandt foreningens regnskabskyndige medlemmer 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter, hvis funktionstid normalt er 2 år.
Revisorerne med suppleanter afgår skiftevis hvert andet år.
Drejer det sig om to samtidig valgte revisorer, henholdsvis suppleanter, afgøres afgangsrækkefølgen ved lodtrækning.
Revisorerne gennemgår regnskaberne og konstaterer værdiernes tilstedeværelse.
Revisorerne har ret og pligt til, når de finder det nødvendigt at foretage uanmeldt kasseeftersyn. 

§ 16.
Regnskab og forvaltning af foreningens midler.

Kassereren er ansvarlig for foreningens midler. Den kontante beholdning må så vidt muligt ikke overstige 2.000 kr. Foreningens øvrige midler skal indsættes på konti i pengeinstitut.
Specialfuldmagt til at hæve og indsætte beløb kan meddeles kasseren af bestyrelsens formand og næstformand i forening.
I spørgsmål af vital interesse for foreningen tegnes denne af formanden alene. I dennes forfald af næstformanden alene.
I øvrigt tegnes og forpligtes foreningen af formanden i forbindelse med næstformanden og mindst et af bestyrelsens øvrige medlemmer.
Regnskabet følger kalenderåret. 
Regnskabet skal fra kasserens hånd være færdig udarbejdet og afleveret til revision i så god tid, at revisionen og regnskabets mangfoldiggørelse kan være tilendebragt, således at det kan udsendes som neden for angivet.
Det reviderede regnskab udsendes til medlemmerne sammen med indvarslingen til den årlige, ordinære generalforsamling, enten pr. post eller optages i medlemsbladet umiddelbart før den ordinære generalforsamling. 

§ 17.
Foreningens opløsning.

Foreningen kan kun ophæves ved en beslutning på en årlig ordinær generalforsamling på hvilken mindst halvdelen af foreningens medlemmer er kommet tilstede, og 2/3 af de fremmødte medlemmer stemmer for opløsningen.
Er der ikke på sådan en generalforsamling mødt den fastsatte halvdel af foreningens medlemmer, hvorfor gyldig beslutning ikke kan tages, indvarsles umiddelbart efter til en ekstraordinær generalforsamling, på hvilken beslutning vedrørende foreningens opløsning - uanset de mødendes antal - kan træffes med den foreskrevne 2/3 majoritet.

§ 18.
Ophør.

Ved foreningens ophør overgår foreningens eventuelle formue til velgørende bornholmske formål. 
Til ordningen af dette forhold vælger den opløsende generalforsamling ved almindeligt stemmeflerhed 3 af foreningens medlemmer. 

§ 19.
Ethvert medlem modtager et trykt eksemplar af disse love.


København, den 12.3.1994.

Diverse underskrifter.  

 

 

 

Forslag til nye vedtægter.

 

Beslutningsforslag til behandling ved generalforsamling den 14. marts 2020

 

§ 1

Foreningens navn

Foreningens navn er"Bornholms Hjemstavnsforening af 1942"

Dens hjemsted er København

 

§ 2

Foreningens formål

Foreningens formål er at stå for oplysende og selskabelige arrangementer og herved knytte forbindelsen mellem herboende Bornholmere og andre,som er interesserede i bornholmske forhold og gerne vil bevare en tilknytning til øen.

Som bindeledmellem medlemmernes indbyrdes samt mellen medlemmerne og foreningen udgives medlemsbladet "Klippeøen", ligesom driver en hjemmeside på internettet.

 

§ 3

Foreningens mødeaktivitet

Foreningens arrangementer annonceres i Klippeøen og på foreningens hjemmeside. Foreningens medlemmer kan medtage gæster til foreningens arrangementer. Medlemmer af de øvrige bornholmske foreninger har adgang til arrangementerne.

 

§ 4

Medlemskab

Som medlemmer kan optages alle, der er født på Bornholm eller er interesseret i bornholmske forhold og vil bakke op foreningens virke. Et medlem kan udelukkes af foreningen i tilfælde af kontingentrestance, ligesom bestyrelsen kan udelukke et medlem, der modarbejder foreningens virke og formål. En sådan udelukkelse kan det pågældende medlem gog kræve forelagt en generalforsamling, der med almindeligt flertal afgør udelukkelsen.

 

§ 5

Kontingent

Kontingentet fastsættes af bestyrelsen. Pensionister betaler nedsat kontingent.

 

§ 6

Ordinær generalforsamling

Generalforsamlingen har den øverste og afgørende myndighed i alle foreningens anliggender. På den ordinære generalforsamling, der holdes i marts måned, aflægger formanden beretning, og kasseren fremlægger det reviderede regnskab. Den ordinære årlige generalforsamling indkaldes med minimum 14 dages varsel ved meddelse i "Klippeøen" og på foreningens hjemmeside med andivelse af dagsorden. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal senest 10 dage inden generalforsamlingen indgives til bestyrelsens formand.

 

§ 7

Ekstraordinær generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling holdes, når bestyrelsen finder det påkrævet, eller når mindst 25 medlemmer fremsætter skriftlig begæring herom. Begæringen skal indeholde en nærmere angivelse af hvilke emner, der ønskes sat på den ekstra ordinære generalforsamlings dagsorden. Generalforsamlingen holdes 8 uger efter, at anmodningen er fremsat. Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling skal ske med mindst 8 dages varsel.

 

§ 8

Beslutningsdygtighed

Enhver lovlig indvarslet generalforsamling er - med undtagelse af vedtægtsændringer og ophævelse af foreningen - beslutningsdygtig uanset de mødte medlemmers antal. Beslutninger kan i alle tilfælde, hvor intet andet er bestemt i vedtægterne, vedtages med almindeligt stemmeflertal. Den valgte dirigent afgør, hvorledes afstemninger skal foregå, men der skal holdes skriftlig afstemning, såfremt min. 10 deltagere kræver det. Referat af generalforsamlingen underskrives af formand og dirigent. Vedtægterne kan kun ændres eller ophæves på den ordinære generalforsamling, hvis mindst halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede, og mindst 2/3 af de tilstedeværende medlemmer stemmer derfor. Er der ikke mødt et tilstrækkeligt antal medlemmer, skal der senest i løbet af 2 måneder indkaldes til en ekstraordinær generalforsamling. Den er så beslutningsdygtig uden hensyn til antallet af fremmødte. Spørgsmål, der ikke er opført på den udsendte dagsorden, kan ikke afgøres på en sådan ekstraordinær generalforsamling.

 

§ 9

Bestyrelsen

Bestyrelsen består af 1 formand, 1 kasserer samt 6 ordinære bestyrelsesmedlemmer, der vælges på foreningens ordinære generalforsamling. Endvidere vælges der 2 suppleanter. Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år. Formanden og kassereren afgår indbyrdes skiftevis hvert andet år. Den øvrige bestyrelse afgår også hvert andet år. Bestyrelsen bestemmer selv sin forretningsorden og vælger selv sin næstformand og sekretær. Til tillidsposter kan kun vælges personer, der har været medlem af foreningen i mindst 1/2 år. Bliver et bestyrelsesmedlem forhindret i at deltage i bestyrelsesmøderne over en længere periode, indtræder suppleanten. I tilfælde af at formanden må fratræde sin post, overtager næstformanden straks formandsposten.

 

§ 10

Bestyrelsesmøder

Bestyrelsesmøder holdes, når formanden finder det nødvendigt, eller når mindst 4 bestyrelsesmedlemmer fremsætter anmodning derom. Formanden drager omsorg for indkaldelse til møderne. Et besyrelsesmøde er beslutningsdygtigt, når formanden, eller dennes forfald næstformanden, og 4 af den øvrige bestyrelse er tilstede. I tilfælde af stemmelighed er formanden eller i dennes forfald næstformandens stemme afgørende. Udgifterne ved møderne afholdes - indenfor rimelighedens grænser - af foreningen. Foreningen fører en forhandlingsprotokol, regnskabsbog samt medlemskartotek.

 

§ 11

Revision

Blandt foreningens medlemmer vælges 2 revisorer samt 2 revisorsuppleanter, hvis funktionstid normelt er 2 år. Revisorerne gennemgår regnskaberne og konstaterer værdiernes tilstedeværelse. Revisorerne har ret og pligt til når de finder det nødvendigt, at foretage uanmeldt kasseeftersyn.

 

§ 12

Regnskab og forvaltning af foreningens midler

Kasseren er ansvarlig for den løbende forvaltning af foreningens midler, og den kontante beholdning må kun svare til, hvad der er hensigtsmæssigt i forhold til foreningens virke. Foreningens øvrige midler skal indsættes på konti i pengeinstitut. Formand og næstformand i forening kan give kasseren fuldmagt til at hæve og indsætte beløb. I øvrigt tegnes og forpligtes foreningen af formanden i forbindelse med næstformanden og mindst et af bestyrelsens øvrige medlemmer. Regnskabet følger kalenderåret. Det reviderede regnskab lægges på foreningens hjemmeside inden den ordinære generalforsamling. Desuden kan medlemmerne rekvirere regnskabet ved henvendelse til bestyrelsen. 

 

§ 13 

Foreningens opløsning

Foreningen kan kun ophæves ved en bestulning på en årlig ordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er tilstede, og 2/3 af de fremmødte for opløsningen. Såfremt der ikke kan tages en gyldig beslutning, indkaldes der til ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om opløsning kan træffes med 2/3 majoritet uanset deltagerantal. Ved foreningens ophør overgår foreningens eventuelle formue til velgørende bornholmske formål, der fastlægges på den afsluttende generalforsamling. Til at gennemføre denne beslutning vælger den opløsende generalforsamling ved almindeligt stemmeflertal 3 af foreningens medlemmer.