Ansøgningsskema til Bornholmernes Fond (Foto fra Klippeøen nr- 02.2006). 

Bornholmernes husfond / fond.

Bornholmernes husfond/Bornholmernes Fond.

Ved Hjemstavnsforeningens generalforsamlingen i 1963 var der forslag om at arbejde for et ”Bornholmernes Hus” i København og i 1969 blev oprettet en fond, hvis midler skulle båndlægges til et hus. Her valgtes til bestyrelsen Sigfred Aagesen, Mogens Rønne, Erik Lund og suppleant Sv. Aa. Juul. Denne bestyrelse suppleres senere med 4 fra hjemstavnsforeningens bestyrelse og disse blev Fru Eva Andersen, Arne Brandt, Paul Kjøller og Jens O. Pedersen.  Fond fik fra start 1135 kr. Husudvalgets første mål var at indsamle 50.000 kr. som var det absolut mindste, man kunne gå i forhandling med. Tanken var, at ved ca. 10.000 kr. at danne et A/S. Ved generalforsamlingen i 1970 var der nået de 10.003 kr.  
 
Der blev samlet penge ind på mange måder:
 • Lodsedler.
 • Girokonto 12 12 11
 • Salg af mærkatark til indsættelse i hæfter. Hæfterne ville senere kunne ombyttes til aktier eller lignende afhængig af den kommen driftsform.
 • Bankospil.
 • Avisindsamling.
 • Loppemarked.
 
Ved udgangen af 1970 var indsamlet 17.000 kr.  De 25.000 kr. var opnået i 1972, 100.000 kr. i 1977, 250.000 i 1981, 500.000 i 1986, 1.000.000 kr. i 1990 og 1.442.000 kr. i 1993.

I juli 1993 var der en længere redegørelse i Klippeøen nr. 8 vedr. huskøb. Det var på dette tidspunkt meget magtpåliggende, at få sat noget i gang. I 1987-88 var fonden blevet så stor, at lovgivningen forlangte, at der skulle laves en fundats, og at fonden blev registreret. Man skulle følge nogle bestemte regler. Bl.a. kunne pengene bruges til at erhverve fast ejendom eller til kulturelle og sociale formål. Fonden kunne og satte penge hen hvert år og undgå at betale skat, men efter 5 år falder hammeren, hvis man ikke har givet penge til de formål. Og nu var tiden inde til at der skulle betales skat. I 1993 forsøgte man at købe et hus på Nicolaj Plads 30-32. Det var dog 2 fredede huse med meget små rum, som ikke var store nok til foreningens arrangementer. Prisen var 8,5 mill. Kr. og foreningen havde knapt 1.500.000 kr. dvs. der skulle søges fondspenge for ca. 7 mill. Kr. inde 60 dage, hvor en slutseddel gjaldt til og det lykkedes ikke. Der var nogle uoverensstemmelser mellem fonden og hjemstavnsforeningen om benyttelse af huset, og problemerne blev taget op ved en høring i Valby Medborgerhus den 13.okt. 1993. NB se hele artiklen i Klippeøen nr. 8 og 11.

På høringsmødet kom det frem, at huset var solgt og forsamlingen vedtog at lade foreningen komme med oplæg til førstkommende ordinære generalforsamling, således at der ikke var tvivl om, at det var hjemstavnsforeningen, der var den øverste myndighed for fonden.

Fremover skulle der satses på at finde egnede lokaler, der kunne lejes.

Opsummering af fondens arbejdsmåde: Den ledes af en bestyrelse på 5 medlemmer. To af medlemmerne vælges af generalforsamlingen i Bornholms Hjemstavnsforening af 1942, og to af foreningens bestyrelse. Disse fire medlemmer vælger herefter det femte medlem, som ifølge fundatsen ”skal have kendskab til fondsretlige forhold”. Det kræves dog ikke, at man skal være jurist. Fondens kapital administreres af Danske Forvaltning, der er en afdeling af Danske Bank. Fonden har en kapital på ca. 1 mio. kr. og har til formål at yde støtte til sociale og kulturelle aktiviteter, der kan styrke sammenholdet, kontakten og samhørigheden mellem bornholmere bosat uden for Bornholm indbyrdes, og med det bornholmske samfund, samt at yde støtte til bevarelse af det bornholmske skrift- og talesprog. Fonden kan også yde støtte til unge og gamle fra Bornholm, bosat uden for Bornholm.  

På møde i 1996 besluttedes det at ændre navnet fra Bornholmernes Husfond til Bornholmernes Fond.

Fra 1995 og frem til fondens lukning i 2015 har der været udloddet tilskud til rigtig mange ting og her skal kun nævnes nogle stykker:
 • I 1995 var fonden sponsor for et teaterstykke ”Tiggeroperaen” på Folketeatret.
 • 4.10.1995: Stor efterårsfest sponsoreret af Fonden. På Restaurant Bellahøj. Brdr. Vesth og ”Birgits” 5.mands danseorkester. 3 retters middag m/ vine og kaffe.
 • Uddelte rejselegater til Feriebyen Svaneke, bl.a. i 1997 2 legater, herefter 4 legater i mange år og efterfølgende 2 igen.
 • Ligeledes har fonden betalt de dyreste af Hjemstavnsforeningens arrangementer.
 • Fremover bliver der i.h.t. fundatsens rammer uddelt renteafkastet til kulturelle arrangementer m.v. i år til Bornholms Museum, Rønne Theater og tilskud til en bogudgivelse.
 • Husleje til Hjemstavnsforeningen.
 • Betaling af Klippeøens redaktør.


I 2012 blev det besluttet i fondens bestyrelse, at fonden skulle nedlægges. Det var besluttet af midlerne skulle tilfalde Hjemstavnsforeningen, men det ville Civilstyrelsen ikke acceptere, hvorfor fonden kørte videre et stykke tid endnu. I 2015 fik fonden så tilladelse til at midlerne (ca. 950.000 kr.) kunne overføres til Hjemstavnsbyen, hvilket så skete i marts/april måned.

Fonden blev lukket i 2015 og pengene (knap 1. mio. kr.) blev overført til Hjemstavnsbyen.

Formænd:

1969 - 1971: Arne Brandt ??
1971 - 2001: Jens Otto Pedersen (f. 8.10.1932 i Klemensker).
2001 - 2005: Robert Koch-Nielsen.
2006 - 2013: Flemming Gerhardt Nielsen.
2013 - 2015: Henning A. Jensen.